Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε! Expresiones para entablar con éxito una conversación en griego

En muchas ocasiones nos bloqueamos cuando intentamos hablar en griego porque no encontramos la forma de verbalizar nuestras opiniones e ideas. Parte de este problema se debe al desconocimiento de expresiones y conectores que facilitan la presentación de ideas y la introducción de nuevos puntos de vista.

Por este motivo, para mejorar nuestra expresión oral en griego moderno, hemos realizado una lista de frases útiles que podemos usar para tratar cualquier tema y fomentar la participación de nuestro interlocutor. Hemos dividido la información en cinco bloques: expresiones para motivar el diálogo, formas de introducir nuestra experiencia u opinión, diferentes maneras de manifestar que estamos de acuerdo, expresiones para situaciones en las que estamos parcialmente de acuerdo y, por último, estructuras que denotan disconformidad o desacuerdo.

Expresiones para motivar el diálogo:

 • Bueno, ¡vamos a empezar!: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε!
 • Me gustaría empezar diciendo que (no soy un experto en el tema, pero …): Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι (δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά…)
 • ¿Cuál es su opinión?: Ποιά είναι γνώμη σας;
 • ¿No le parece?: Δεν νομίζετε?
 • ¿No está de acuerdo conmigo?: Δεν συμφωνείτε μαζί μου?
 • ¿Qué piensa acerca de…?: Τί πιστεύετε για…;
 • ¿Qué le parece?: Πώς σας φαίνεται;
 • ¿Tiene alguna sugerencia?: Έχετε κάποια πρόταση;
 • ¿Qué recomendaría? Τί θα προτείνατε;
 • ¿Le gustaría compartir su opinión?: Θα θέλατε να μοιραστείτε την άποψή σας;
 • ¿Tiene sentido para ti?: Έχει νόημα για εσάς;
 • ¿Qué más podrías sugerir?: Τί άλλο θα μπορόυσες να προτείνεις;
 • ¿Qué piensa usted acerca de mi opinión / mi sugerencia? Τί πιστεύεις για τη γμώμη μου / εισήγησή μου;
 • ¿Piensas que funcionará?: Πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει;
 • ¿Tiene otros comentarios o sugerencias?: Έχετε άλλα σχόλια ή προτάσεις;

Expresar opinión:

 • De acuerdo con mi experiencia: Σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία
 • Desde mi punto de vista: Κατά τη γνώμη μου
 • En lo que a mí respecta: Όσον αφορά εμένα
 • Personalmente: Μιλώντας προσωπικά
 • En mi opinión: Κατά τη γνώμη μου
 • Opino: Θεωρώ / Εκτιμώ
 • Personalmente, creo que: Προσωπικά πιστεύω
 • Me gustaría sugerir / señalar: Θα ήθελα να αναφέρω / επισημάνω
 • Creo que: Πιστεύω ότι

Estar de acuerdo:

 • Por supuesto: Φυσικά
 • Tiene absolutamente la razón: Έχετε απόλυτο δίκιο
 • Sí, estoy de acuerdo: Ναι, συμφωνώ
 • Yo también lo creo: Αυτό πιστεύω κι εγώ
 • Ese es un buen punto de vista: Η επισήμανση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική
 • Exactamente: Ακριβώς
 • Yo tampoco lo creo: Ούτε εγώ το νομίζω
 • Igual que yo / Yo también: Κι εγώ το ίδιο
 • Yo tampoco: Ούτε εγώ
 • Estoy de acuerdo con eso: Θα συμφωνήσω μ ‘αυτό
 • Es verdad: Αυτό ισχύει
 • Estoy totalmente de acuerdo con usted: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας
 • No podría estar más de acuerdo. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω

Estar parcialmente de acuerdo:

 • Estoy de acuerdo con usted, pero: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά
 • Eso tiene sentido, sin embargo: Είναι λογικό, ωστόσο
 • Es una buena idea, pero: Είναι καλή ιδέα, αλλά
 • Entiendo su punto de vista, pero: Καταλαβαίνω την άποψή σας, αλλά
 • Supongo que sí: Υποθέτω
 • Ciertamente es verdad que …, pero, por otro lado: Ασφαλώς αληθεύει οτι…, αλλά, από την άλλη
 • Me doy cuenta de ello pero sin duda: Το διαπιστώνω αυτό αλλά φυσικά
 • Estoy totalmente de acuerdo con usted pero también tenemos que considerar: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας αλλά θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε
 • En ese caso: Σε αυτή την περίπτωση

No estar de acuerdo:

 • Eso es diferente: Αυτό είναι διαφορετικό
 • No estoy de acuerdo con usted: Δεν συμφωνώ μαζί σας
 • Sí, pero: Ναι, αλλά
 • Eso no es del todo cierto: Αυτό δεν είναι εντελώς ορθό
 • Por el contrario: Αντιθέτως
 • Siento no estar de acuerdo con usted: Λυπάμαι που διαφωνώ μαζί σας
 • Sí, pero ¿no le parece que…?: Ναι, αλλά δεν πιστεύετε ότι…;
 • No es lo mismo en absoluto: Δεν είναι το ίδιο καθόλου
 • Me temo que tengo que discrepar: Φοβάμαι ότι θα διαφωνήσω
 • No estoy seguro de eso: Δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό
 • Es injusto: Είναι αδικαιολόγητο

Continúa aprendiendo griego moderno.

Publicado en Gramática, Griego Etiquetado con: , , , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.